Club- & gedragsregels

Gedragsregels | opgesteld door de KNGU, 2012

 • De begeleider zorgt voor een omgeving en sfeer waarbinnen de gymnast zich veilig voelt.
 • De begeleider stelt in overleg met gymnasten en, indien minderjarig tevens met hun ouders, afhankelijk van het niveau, concrete doelen vast.
 • De begeleider respecteert de waardigheid van de gymnast en dringt niet verder door in diens privéleven, dan nodig is voor de doelen.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of intimidatie tegenover de gymnast.
 • Het belang van de gymnast staat centraal. De begeleider gebruikt of misbruikt de (sportieve) situatie niet ten koste van het belang van de gymnast.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige gymnast tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd, worden beschouwd als seksueel misbruik en kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.
 • De begeleider gaat niet in op seksuele toenaderingspogingen van de gymnast en onderneemt ook niet zelf dergelijke toenaderingspogingen.
 • De begeleider raakt de gymnast niet op zodanige wijze nodeloos aan, dat de gymnast deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard kan ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van verbale intimiteiten en grof taalgebruik.
 • De begeleider gaat gereserveerd en met respect om met de gymnast, in ieder geval in de volgende situaties: tijdens trainings(stages), wedstrijden en reizen, met name ook in ruimten als de kleed- of hotelkamer.
 • De begeleider is verplicht met personen of instanties samen te werken die de belangen van de jeugdige gymnasten samen met hen behartigen opdat deze instanties hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider heeft binnen de (sportieve) situatie de plicht de gymnast te beschermen tegen schade en misbruik door derden.
 • De begeleider geeft de gymnast geen (im)materiële vergoedingen met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de begeleider geen financiële beloning of geschenken van de gymnast, die in onevenredige verhouding staan tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering.
 • De begeleider respecteert feiten die aan hem zijn toevertrouwd. Er worden slechts mededelingen aan derden gedaan, indien mogelijk in overleg met de gymnast, als de begeleider ervan is overtuigd dat de belangen van de gymnast of zijn omgeving hiermee zijn gediend.
 • De begeleider ziet er actief op toe dat deze regels door iedereen, die is betrokken bij de gymnast, worden nageleefd. Hij neemt passende maatregelen als hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Gedragsregels opgesteld door de KNGU, 2012

Om de privacy van onze leden te waarborgen wijzen wij u erop dat het verboden is voor mannen om de kleedkamers te betreden bij de groepen vanaf 8 jaar. Dit geldt ook als uw eigen zoon of dochter in de kleedkamer is.  We begrijpen dat dit niet altijd praktisch is, maar rekenen op begrip.

Clubregels | opgesteld door de Bomgardjes

Tijdens de trainingen gelden de volgende regels:

 • Leden zijn bij de wekelijkse training(en) aanwezig
 • Indien je niet kunt trainen, meld je dan af bij de leiding.
 • Neem geen waardevolle spullen mee, de club is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal
 • Haren vast en geen sieraden om i.v.m. de veiligheid
 • Geen toeschouwers op de tribune. Dit geldt voor alle groepen om afleiding te voorkomen en voor de veiligheid van de kinderen.
 • In verband met douchen en privacy: geen mannen (vaders, opa’s etc.) in de kleedkamer
 • De verantwoordelijkheid van De Bomgardjes begint 15 minuten voor aanvang van de training en eindigt 15 minuten na aanvang van de training.

Tijdens de wedstrijden wordt er geturnd in een wedstrijdpakje van De Bomgardjes dat u in eigen beheer heeft.