Privacyverklaring

Privacy Policy/Privacyverklaring

Turnvereniging De Bomgardjes hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy en privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Turnvereniging De Bomgardjes houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in elk geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Dit is de privacyverklaring van Turnvereniging De Bomgardjes gevestigd te Doesburgseweg 21 te Wehl, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40121758 hierna de noemen ‘de Vereniging’.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang we deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

DoelWelke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijnOntvangers
Onderzoeken of u lid kan worden
en
het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst
Voornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomstIndien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel mogelijk verwijderd binnen 6 maanden.Ledenadministratie
AdministratieVoornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankgegevens
Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiƫle administratie voor 7 jaarBelastingdienst
Het verrichten en versturen van aankopenVoornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankgegevens
Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiƫle administratie voor 7 jaar
Het versturen van nieuwsbrieven
en
het versturen van wedstrijdinformatie
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst

Als Turnvereniging De Bomgardjes zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy en statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via mailadres secretaris.debomgardjes@gmail.com